EN

Name

Bộ điều khiển áp suất Bảo quản nước nóng

Hệ thống ướp lạnh


Các chu trình ướp lạnh cần kiểm soát, áp lực, nhiệt độ, đo đạc và điều khiển để bảo đảm hệ thống làm mát hoạt động an to àn. XyaN cung cấp guage, công tắc, xe nôi và các phụ kiện.
Tủ lạnh có nhu cầu đo lường cao hơn, bởi vì tủ lạnh mới hay hệ thống thoát nước được sử dụng trong hệ thống làm mát.Với tư cách một công ty công nghệ tiên tiến, XyaN có khả năng phát triển sản phẩm mới nhanh chóng, và cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh có như Trường hợp thịt và kích thước, các thành phần kim loại ướt, kiểu Sears và chất niêm phong.

Ví dụ


  • Áp lực giảm tiết
  • Áp suất khác dầu
  • Giám sát máy lọc
  • Điều khiển máy gió
  • Kiểm soát hệ thống hợp
  • Kiểm tra nhiệt độ phòng
  • Sự giám sát cấp độ trên tàu áp suất
Liên